some_text

            บริษัท วาย.เอ.เอส. โกลด์ อีเล็คโทรเพลทติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการชุบโลหะทุกชนิด รับงาน ชุบทอง ชุบเงิน ชุบโรเดียม ชุบดีบุก ชุบ Electro less Nickel (EN) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตรงตามมาตรฐานประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ควบคุมคุณภาพ ด้วยเครื่อง X-Ray Fluorescent, Cross-Section นำเข้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทำให้มั่นใจได้ว่าความหนาของงานที่นำมาชุบ ถูกต้องตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า

            บริษัท วาย.เอ.เอส.โกลด์ อีเล็คโทรเพลทติ้ง จำกัด จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกที่ 4 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันบริษัทมีประสบการณ์ด้านงานชุบโลหะมากกว่า 10 ปี

            บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องสภาพแวดล้อมที่ดี จึงได้ลงทุนเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย และให้บริษัท GENCO เป็นผู้กำจัดกากตะกอน ส่วนในเรื่องของระบบอากาศ บริษัทฯ ได้ติดตั้ง Air Serubble ของประเทศเยอรมัน จึงทำให้อากาศออกสู่บรรยากาศเป็นอากาศที่ดีและบริสุทธิ์ อีกทั้งบริษัทยังได้ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมไทย มีการประมวลผลในการใช้น้ำและการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด